ผลงานที่ทำร่วมกับ กศน.

  • ทีมงานพัฒนา ศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exam สำนักงาน กศน.

    โปรแกรมการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ของสำนักงาน กศน. พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จากการผ่านการศึกษาจากระบบโรงเรียน แต่ยังไม่จบการศึกษาตามระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้ และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพเหล่านี้ มาสมัครเข้าสอบเพื่อเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ตามรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผ่านการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โหลดโปรแกรม กศน.