[x]ปิดหน้าต่าง

ข่าวสาร กศน. >> จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)

จบภารกิจ กศน.ช่วยใต้รอบ 2 ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้อง”ชาวบางสะพาน”พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ..!!(ชมคลิป)


ดู [ 207500]
Update: อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
  

(เครดิตคลิปทำโดยผอ.บุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร)

“เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถ กับระยะเวลา 2 สัปดาห์ในภารกิจซ่อมแซมฟื้นฟูบางสะพานของทีมคนแกร่ง ทั้งสำรวจข้อมูล เลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีม กศน.กาฬสินธ์ /ทีม กศน.อุทัยธานี /                               ทีม กศน.เชียงราย 23 บ้าน”

s__58212404 s__58212409

       หมดเวลาปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูบางสะพาน แต่ความทุกข์ยังไม่หมดสิ้น เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถ กับระยะเวลา 2 สัปดาห์ในภารกิจซ่อมแซม ฟื้นฟูบางสะพานของทีมคนแกร่ง ทั้งสำรวจข้อมูล เลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีม กศน.กาฬสินธ์ /ทีม กศน.อุทัยธานี /ทีม กศน.เชียงราย บางหลังคาเรือน ทั้งซ่อมแซมและบริจาคเงินค่าวัสดุ จัดหาวัสดุ ส่วนที่ยังขาดให้ มาติดตามกันว่า 10 กว่าวัน ทีมคนแกร่งเขาทำอะไรไปบ้าง รายละเอียด ดังนี้

 1. เปลี่ยนบานประตูบ้านของนางอารีย์ แสงทอง 48 หมู่ 8 บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง
 2. กั้นฝาผนังบ้าน แทนของเดิมที่ชำรุดบ้านของนายนัทวุธ ทนทาน บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 3. เปลี่ยนบานประตู บ้านของนางสมศรี สกุณา บ้านเลขที่ 176/2 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 4. กั้นฝาผนังบ้านของนายประสิทธิ์ ใจกว้าง บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 5. เปลี่ยนกระทงฝ้า ตีฝ้าเพดาน กั้นผนังห้องนอน จำนวน 2 ห้อง บ้านของนายดำรงค์ เสมาทอง บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 6. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน บ้านของนางเอมอร ศิริพงษ์ บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 7. สร้างห้องครัวหลังใหม่ พร้อมบริจาคเงินค่าวัสดุกั้นผนังห้อง บ้านของนายบุญเลิศ เยือกเย็น-นางนิดา ทองมี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูดตำบลธงชัย
 8. ติดตั้งบานประตู พร้อมบริจาคเงินค่าบานประตู ซ่อมแซมพื้นบ้าน ซ่อมแซมโต๊ะ ซ่อมแซมเตียง และสร้างหิ้งพระ ที่บ้านของนางชูศรี แย้มคล้าย บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย
 9. เปลี่ยนบานประตู บ้านของนางสุวิมล เรืองพันธ์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 10. เปลี่ยนบานประตูบ้านของนายสุรศักดิ์ สายนาค บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 11. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน บ้านของนายสุวรรณ แผ่นทรัพย์ บ้านเลขที่ 203/14 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 12. เปลี่ยนบานประตู จำนวน 3 บาน พร้อมบริจาคค่าบานประตู จำนวน 1 บาน ซ่อมแซมบานหน้าต่าง เทพื้นคอนกรีตหน้าประตู พร้อมจัดหาวัสดุในการเทคอนกรีตให้ บ้านของนางสมคิด เรืองพันธ์ บ้านเลขที่ 40/3 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 13. เปลี่ยนบานประตูจำนวน 4 บาน ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ที่บ้านของนางรัชนีย์ ทองถึก บ้านเลขที่ 40/7 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 14. ซ่อมประตูเหล็กยืด และซ่อมแซมราวเหล็ก บ้านของนายสมคิด อ้นทอง บ้านเลขที่ 302/5 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 15. เปลี่ยนบานประตูจำนวน 3 บาน เปลี่ยนบานหน้าต่าง จำนวน 4 บาน ซ่อมแซมระบบประปา ที่บ้านของนางนิภา จันทรปาละ บ้านเลขที่ 86/6 หมู่ที่ 1 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลกำเนิดนพคุณ
 16. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน จำนวน 2 บาน ที่บ้านของนางวีณา ฟ้องขาว บ้านเลขที่ 209/3 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 17. เปลี่ยนบานประตู จำนวน 1 บาน บ้านของนางสาวสุกัญญา ปฐมไพบูลย์ บ้านเลขที่ 291/1หมู่ที่ 1ชุมชนรัตนโกสินทร์ ตำบลกำเนิดนพคุณ
 1. สร้างกำแพงคอนกรีต/ซิเมนต์บล๊อก บ้านของนางอัมพร อ้นทอง บ้านเลขที่302/5 หมู่ที่ 1 ชุมชนหอนาฬิกา ตำบลกำเนิดนพคุณ
 2. รื้อโครงหลังคาเหล็ก เสาเหล็กห้องครัว ติดตั้งเสาเหล็ก สร้างโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง ทาสี กันผนังเมทัลชีท และขนดินเลน ออกนอกบ้าน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาด ซ่อมระบบประปา ที่บ้านของนางนันทวัน อิ่นคำมี บ้านเลขที่ 136/18 ชุมชนสวนฉัตร ตำบลกำเนิดนพคุณ
 3. เปลี่ยนบานประตู ห้องนอน จำนวน 2 บาน ที่บ้านของนายโกวิทย์ ธนะวัฒน์ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ
 4. เปลี่ยนบานประตูห้องนอน จำนวน 1 บาน ที่บ้านของนางกมลพร โต๊ะทอง บ้านเลขที่ 52/15 หมู่ที่ 5 ชุมชนห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ
 5. ทาสีบ้านของนางสาวจันทรัสม์ หนักแเดง บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ

23. ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาไม้  บ้านของนางสาวจิตรา ยอดแก้ว บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง

s__58212410 17092028_1311188435628073_1945459363_n

 

นี่คือภารกิจโครงการรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด(ระยะที่ 2) สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็งผู้อำนวยการฯได้ส่งทีมช่างช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวย กศน.อำเภอไทรงาม นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 15 คน เป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16864654_1309215469158703_3601186160653108434_n 17092031_1311188925628024_406039659_n

แม้จะหมดเวลาในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจปกติในที่ตั้ง แต่เมื่อใดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากเรา  เราพร้อมจะช่วยเหลือทันที เราสัญญา ขอให้ความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้องชาวบางสะพาน พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ

s__58212406 s__58212408

//ทีม กศน.กำแพงเพชรในพื้นที่ รายงาน

ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.


 


เข้าชม : 207500

ข่าวสาร กศน. 5 อันดับล่าสุด

      ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม… 23 / เม.ย. / 2560
      เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ… 23 / เม.ย. / 2560
      รองปลัดศธ.แจงยิบ..!!! ตั้งศึกษาธิการจังหวัด/ภาค กับสมาชิกสมาคมนักวิชาการศึกษาฯ (ส.นกศ.) 23 / เม.ย. / 2560
      ระดมคลังสมอง..!!!”เลขาธิการ กศน.”เน้นศึกษาปัญหาจริง..พร้อมพัฒนาครู ตามความต้องการ… 23 / เม.ย. / 2560
      “งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”… 23 / เม.ย. / 2560
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :  


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sanykung@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Ads

ข่าวล่าสุด

ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม…
เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ…
รองปลัดศธ.แจงยิบ..!!! ตั้งศึกษาธิการจังหวัด/ภาค กับสมาชิกสมาคมนักวิชาการศึกษาฯ (ส.นกศ.)
ระดมคลังสมอง..!!!”เลขาธิการ กศน.”เน้นศึกษาปัญหาจริง..พร้อมพัฒนาครู ตามความต้องการ…
“งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”…
สมัครด่วน.!!! ชุดใหญ่ไฟกระพริบ อีเว้นวันเดียวเป็น รัวๆ 5 อาชีพ กศน.เมืองกำแพงฯ ผนึกเครือข่ายเพื่อคุณ…

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code