[x]ปิดหน้าต่าง

ข่าวสาร กศน. >> “งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”…

“งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”…


ดู [ 195000]
Update: อาทิตย์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
  mou21_170421_0010

“เลขาธิการ กศน. ร่วมกับ นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวถึงการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เพื่อนำไปสู่การให้บริการเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยที่ถูกต้องตามหลักวิชา และมีมาตรฐานกับประชาชน”

mou21_170421_0003

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. โดยนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และ นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวถึงการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยระหว่างสำนักงาน กศน. และสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ว่า โลกยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง การเรียนรู้ของมนุษย์จึงไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่ สำนักงาน กศน.ในฐานะของหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัยก็หยุดไม่ได้เช่นกันที่จะเสาะแสวงหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยเฉพาะวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความงาม และเวชสำอางที่รุดหน้าไปมากมีการขยายตัวของธุรกิจด้านความงามอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มลูกค้ามากมายหลากหลายประเภท ทำให้มีผู้สนใจประกอบอาชีพด้านความงามเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากรในด้านนี้ ทำให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพในการให้บริการปรากฏให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเรื่องดีที่สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ให้ความสนใจกับเรื่องขององค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. โดย สถาบันการศึกษาทางไกล ร่วมมือกับสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย เตรียมจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย โดยทั้งสององค์กรจะร่วมมือในการวิเคราะห์ กำหนดเนื้อหาในการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมวิธีการและหลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผลเพื่อรับประกันคุณภาพของผู้จบหลักสูตรโดยสถาบันการศึกษาทางไกลจะบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนในเนื้อหาภาคทฤษฎีที่พัฒนาร่วมกับทางสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย พร้อมจัดเตรียมวุฒิบัตรสำหรับผู้จบหลักสูตรในนามของทั้งสององค์กรเพื่อเป็นรับรองความน่าเชื่อถือ และทางสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย จะรับผิดชอบดูแลในส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติหัตถการต่างๆ หลักสูตรนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศัลยกรรมและเวชศาสตร์การเสริมสวย ที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการบริการความสวยความงามที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อไป

mou21_170421_0009

ด้าน นายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมฯ จดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า30 ปีมีวัตถุประสงค์รวบรวมแพทย์ทุกสาขาวิชาที่สนใจในงานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เพื่อพัฒนางานด้านนี้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนสำหรับ เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย หรือ Aesthetic Practice หมายถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) และเวชศาสตร์เสริมสวย (Cosmetic Medicine) โดยอาศัยความรู้ในส่วนของการเสริมสร้าง ไม่ใช่การรักษาโรค ของแพทย์สหสาขาวิชามาผสมผสานกัน เช่น ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่งจักษุ โสต ศอ นาสิก ผิวหนังและเวชสำอาง ศัลยกรรมแม็กซิโลเฟเชียลทันตแพทย์ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมออโธปิดิกส์ นรีเวช อายุรกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติทั่วไป วิสัญญี จิตเวชศาสตร์ ศิลปะวิทยา และนรลักษณ์ศาสตร์ เป็นต้น เกิดเป็นวิชาใหม่ที่มีการสร้างสรรค์ (Innovation Medicine) ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการของพัฒนาการสังคมยุคใหม่ เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าไม่ได้ถูกจัดหรือถือว่าเป็นเวชกรรมเฉพาะทาง (Specialty หรือ Subspecialty) แต่เป็นเวชปฏิบัติที่ทำเป็นเรื่องเฉพาะส่วน ไม่ได้เป็นระบบ และแพทย์ทุกสาขาวิชาที่สนใจสามารถทำได้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การฝึกอบรมแพทย์ด้านนี้ เป็นการฝึกอบรมกันเองจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น หรือไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันทางการแพทย์หรือแพทยสภา จัดการฝึกอบรมแพทย์ในด้านนี้ ซึ่งเราเรียกแพทย์ ไม่ว่าสาขาใดๆก็ตามที่ทำงานด้านนี้ว่า แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย(Aesthetic Physician)ทางสมาคมฯ ซึ่งเป็นแกนหลักในการทำงานด้านนี้ จึงได้นำเสนอ วิชาเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภา เพื่อตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน

img_8976

ปัจจุบันสมาคมฯ ได้มีการพัฒนาและเตรียมสมาชิกและแพทย์ด้านนี้โดยแบ่งออกเป็น2 กลุ่มๆ แรก กลุ่มที่ทำงานนานกว่า 5 ปี ทางสมาคมฯ จะได้จัดให้ให้มีการประเมินตนเอง และออกใบรับรองความรู้ให้ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ทำงานต่ำกว่า 5 ปี ทางสมาคมจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นมาตรฐานมีกฎเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจนจึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน “วิชาเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย” ในครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาท ความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายโดยสมาคมฯ หวังว่าจะสามารถพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การให้บริการเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยที่ถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานกับประชาชนนายแพทย์ธนวรรฒน์ กล่าวในที่สุด

//ขอบคุณ วิศาสตร์ ข่าว

ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.


เข้าชม : 195000

ข่าวสาร กศน. 5 อันดับล่าสุด

      ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม… 23 / เม.ย. / 2560
      เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ… 23 / เม.ย. / 2560
      รองปลัดศธ.แจงยิบ..!!! ตั้งศึกษาธิการจังหวัด/ภาค กับสมาชิกสมาคมนักวิชาการศึกษาฯ (ส.นกศ.) 23 / เม.ย. / 2560
      ระดมคลังสมอง..!!!”เลขาธิการ กศน.”เน้นศึกษาปัญหาจริง..พร้อมพัฒนาครู ตามความต้องการ… 23 / เม.ย. / 2560
      “งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”… 23 / เม.ย. / 2560
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :  


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sanykung@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Ads

ข่าวล่าสุด

ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม…
เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ…
รองปลัดศธ.แจงยิบ..!!! ตั้งศึกษาธิการจังหวัด/ภาค กับสมาชิกสมาคมนักวิชาการศึกษาฯ (ส.นกศ.)
ระดมคลังสมอง..!!!”เลขาธิการ กศน.”เน้นศึกษาปัญหาจริง..พร้อมพัฒนาครู ตามความต้องการ…
“งามอย่างมีคุณค่า”กศน.จับมือสมาคมหมอ เปิดหลักสูตรทางไกล“เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย”…
สมัครด่วน.!!! ชุดใหญ่ไฟกระพริบ อีเว้นวันเดียวเป็น รัวๆ 5 อาชีพ กศน.เมืองกำแพงฯ ผนึกเครือข่ายเพื่อคุณ…

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code