[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

ให้คะแนนบทความนี้

บทความหมายเลข 112 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 49 votes)

Tag :


ดาวน์โหลดแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม 11 ประการ กศน.

 

 

การประเมินคุณธรรม  
          ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดั[การศึกษา โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาพิจารณาคุณธรรมเบื้องต้น ที่สำนักงาน กศน. กำหนด ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม กรอบของคุณธรรม เบื้องต้นที่สำนักงาน กศน.กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมิน มีจำนวน 11 คุณธรรม ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ดังนี้

1.  สะอาด
     1.1 รักษาความสะอาดของร่างการ/เครื่องแต่งกาย
     1.2  รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย/สถานที่พบกลุ่ม/ศูนย์การเรียน
     1.3  รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ
     1.4  มีจิตใจแจ่มใส

2.  สุภาพ
     2.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้อื่น ด้วยความมั่นใจในตนเอง
     2.2 วาจาสุภาพ กล่าวคำขอบคุณหรือขอโทษด้วยอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
     2.3 สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ใน สถานการณ์ต่างๆได้
     2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นไทย

3.  กตัญญูกตเวที
     3.1  ดูแล/ช่วยเหลือ หรือให้การอุปการะเอาใจใส่บิดามารดา ผู้มีพระคุณ
     3.2  ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย์สถานศึกษา
     3.3  มีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     3.4  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

4.  ขยัน
     4.1  ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การทำงานด้วยความ ตั้งใจ มีความเพียรพยายาม กระตือรือร้น
     4.2  ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จทันตามกำหนด
     4.3  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
     4.4  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5.  ประหยัด
     5.1  มีการออม
     5.2  ทำบัญชี รับ-จ่ายของตนเองโดยใช้จ่ายเงินอย่างมีเหคุไม่ฟุ่มเฟือย
     5.3  ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของของสถานศึกษาและสาธารณะอย่างประหยัด
     5.4  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับงาน

6.  ซื่อสัตย์
     6.1ไม่คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและไม่เอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
     6.2  ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
     6.3 ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่
     6.4 พูดความจริงปราศจากความลำเอียงหรืออคติ

7.  สามัคคี
     7.1  ร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
     7.2  เป็นผู้มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
     7.3  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
     7.4  ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้อื่น ตลอดจนยอมรับการตัดสินใจของกลุ่ม

8.  มีน้ำใจ
     8.1  มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มีความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทร
     8.2  ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ให้ความสนใจในชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้อื่น ที่เดือดร้อน
     8.3  เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
     8.4  ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

9.  วินัย
     9.1  ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้องบังคับและข้อตกลงของสถานศึกษาและสังคม
     9.2  เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
     9.3  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรมที่ดีงาม
     9.4  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

10.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
     10.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
     10.2 มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
     10.3 ภาคภูมิใจและดำรงความเป็นไทย
     10.4 ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา

11. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     11.1 ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     11.2 ธำรงรักษาไว้ซึ่งความปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
     11.3 ประพฤติตนในภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
     11.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 


 เข้าชม : 462515    [ ขึ้นบน ]


โปรแกรม กศน. 15 อันดับล่าสุด

      โปรแกรม ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 3 ต.ค.59 4 / ต.ค. / 2559
      วิธีแก้ปลดล็อค Hidden Folder ไม่ได้เพราะโดนไวรัส ซ่อน Folder 10 / ก.ค. / 2559
      โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยทุกเทอมด้วยโปรแกรม Excel 4 / ก.ค. / 2559
      Template ชุดสูทรตกแต่งท่านชาย / หญิง ชุดครุยมหาวิทยาลัยต่างๆ ชุดข้าราชการ 26 / ธ.ค. / 2558
      Template ชุดครุยม.ต่างๆ ชุดข้าราชการขององค์กรต่างๆ ชุดพระสงฆ์ และชุดนักศึกษา 26 / ธ.ค. / 2558
      ดาวน์โหลดแบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม 11 ประการ กศน. 16 / ก.ย. / 2558
      แจกโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์พร้อมจัดสัมมนาทั่วประเทศ 23 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ อย่างง่าย ๆ 23 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรมห้องสมุด PLS3 คลิ๊กที่นี่ 22 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรม PLS 5.11 22 / ส.ค. / 2558
      เว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite2.05 22 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรมบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์ (storepro ) 22 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 22 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรมเทียบระดับสูงสุดฯ (KSM) รุ่น 1.4 22 / ส.ค. / 2558
      โปรแกรม E-Budget สารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ 22 / ส.ค. / 2558


ความคิดเห็นที่ 1
cheap replica handbags
replica handbags
replica handbags uk
Longchamp replica outlet
Post by : boydiao   


  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกไม่ต้องกรอก
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ Webmasterเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ
แชร์ด่วน! แจกฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี2560 จำนวน 417ข้อ+เฉลยครบทุกข้อ
แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น #ฟรี (พร้อมเฉลย) ใช้ได้ทุกตำแหน่ง
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code