[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

ให้คะแนนบทความนี้

บทความหมายเลข 51 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 55 votes)

Tag :


 ตัวอย่าง ข้อสอบเช่น
จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
 
1. 75   66   57   48   ….
ก. 39                                      ข. 28                                      ค. 26                                        ง.16
 
ฉลยข้อ ก.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้หลักหน่วยจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 คือ 5  6  7  8
ดังนั้นตัวต่อไป คือ 9  หลักสิบลดลงทีละ 1 คือ 7  6  5  4 
ดังนั้นตัวต่อไปคือ 3 จะได้เลขที่ต้องการคือ  39
 
2. 17  13  10  8  … 
ก. 4                                      ข. 5                                        ค. 6                                        ง. 7
 
เฉลยข้อ ง.  แนวคิด     เลขที่โจทย์กำหนดให้จะลดเป็นชุดตามลำดับดังนี้                                                                      
จาก 17   13  ลด  4 , 13  10 ลด  3 ,  10  8  ลด 2       
ดังนั้น จาก 8  ต้องลด 1 คือ 8-1 = 7 
 
3. สินค้าราคา 800 บาท ยอมลดให้ 8 % แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าห่อ 8 บาท อีกต่างหาก ถ้าต้องการซื้อของนี้ จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ก. 644  บาท                                ข. 744  บาท                              ค.  844  บาท                     ง.  944  บาท
 
เฉลย ข้อ ข . แนวคิด        เงิน   100 บาท ลดให้            =   8          บาท 
เงิน   800 บาท ลดให้           =    = 64  บาท                                                                   
ดังนั้นซี้อได้ในราคา   800-64 = 736 บาท  รวมกับค่าห่ออีก 8 บาท = 744 บาท                                                                   
 
4. ถ้าครอบครัวนี้ประมาณการใช้จ่ายเดือนละ 4,200 บาท จะใช้จ่ายในการเดินทางทั้งสิ้นเท่าไร                 
 ก. 336 บาท                          ข. 235   บาท                     ค. 525 บาท               ง. 430 บาท                 
     
เฉลย ข้อ ก.  แนวคิด   จากแผนภูมิค่าเดินทาง          8%                                                                             
แสดงค่าใช้จ่าย 100 บาท เป็นค่าเดินทาง 8 บาท                                                           
ถ้าค่าใช้จ่าย 4,200 บาท เป็นค่าเดินทาง = 336 บาท
 
5. ค่าใช้จ่ายการซื้อเสื้อผ้า ภาษี และค่าเดินทาง มีสัดส่วนเป็นกี่องศา                                                            
ก. 100 องศา                         ข. 80 องศา                     ค. 75   องศา                  ง.110  องศา          
           
เฉลย ข้อ ก.  แนวคิด   จากแผนภูมิค่าใช้จ่ายเสื้อผ้า+ภาษี+เดินทาง                                                                    
=    15%+12%+8% =35%  
 
วิชาภาษาไทย จำนวน 515 ข้อ  (อธิบายคำตอบชัดเจนต่างจากตำราเล่มอื่นๆ)
 
   (1) ความเข้าใจภาษา
      ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
     (2) การใช้ภาษา
        ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียน  ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
 
ตัวอย่าง ข้อสอบเช่น 
 
1. ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด 
1.คณะรัฐบุรุษ        2.ประชาธิปไตย               3.ผลิตภัณฑ์ชุมชน              4.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 2 ประชาธิปไตย (ประ - ชา - ทิ - ปะ - ตัย) มีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด คือ มีอยู่ 5 พยางค์ตัวเลือกข้อ 1 คณะรัฐบุรุษ (คะ - นะ - รัด - ถะ - บุ - หรุด) มีจำนวนพยางค์ 6 พยางค์ตัวเลือกข้อ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผะ - หลิด - ตะ - พัน - ชุม -ชน) มีจำนวนพยางค์ 6 พยางค์ตัวเลือกข้อ 4 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ปรา - กด - ตะ - กาน - ทำ - มะ - ชาด) มีจำนวนพยางค์ 7 พยางค์       
 
 2. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด 
1.ริมโบสถ์ระเบียงเคียงฐานบาตร ดื่นดาษผู้คนอยู่จนสาย 
2.เห็นน้ำรักพร่ำออกทั้งดอกผล ไม่มีคนรักรักมาหักสอย 
3.ถือขันตีทีนั้นจะขันแตก ทั้งศีลแทรกสูดออกกระบอกหู 
4.ถึงมาดแม้นตกยากต้องถากหญ้า จะอาสาแทนน้องอย่าหมองศรี 
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 3 มีคำตายมากที่สุด คือ 7 คำ ได้แก่ จะ, แตก, แทรก, สูด, ออก, กระ, บอกตัวเลือกข้อ 1 มีคำตาย 4 คำ ได้แก่ โบสถ์, ระ (เบียง), บาตร, ดาษ ตัวเลือกข้อ 2 มีคำตาย 6 คำ ได้แก่ รัก, ออก, ดอก, รัก, รัก, หัก ตัวเลือกข้อ 4 มีคำตาย 5 คำ ได้แก่ มาด, ตก, ยาก, ถาก, จะ      3. ข้อใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 
1.ตักบาตรร่วมขัน        2.ตายประชดป่าช้า               3.ทำบุญเอาหน้า          4.สวรรค์ในอกนรกในใจ   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 1 คำว่า ตักบาตรร่วมขัน หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่า เมื่อชาติที่แล้วเคยทำบุญร่วมกัน ดังนั้น มาชาตินี้จึงได้มาพบกันตัวเลือกข้อ 2 คำว่า ตายประชดป่าช้า หมายถึง แกล้งทำเป็นพูดแดกดันประชดฝ่ายหนึ่ง แต่ตนเองกลับเป็นฝ่ายเสียหายจากการทำหรือการพูดนั้นเอง ตัวเลือกข้อ 3 คำว่า ทำบุญเอาหน้า หมายถึง ทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตัวเลือกข้อ 4 คำว่า สวรรค์ในอกนรกในใจ หมายถึง ความสุขหรือความทุกข์ที่อยู่ในใจของผู้ทำ     
          
4. ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง 
1.อาจารย์อนุญาตให้นักเรียนทำรายงานทางวิชาการตามโครงร่างที่เสนอมา    
2.พ่อแม่คงต้องสนับสนุนเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จอย่างถูกทาง   
3.การพูดโน้มน้าว แม้ไม่มีหลักฐานมาประกอบที่มีเหตุผลก็พอจะเชื่อถือได้   
4.ยุวมัคคุเทศก์สามารถอธิบายเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรอย่างน่าสนใจตามรายทาง  
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 1 วางส่วนขยายได้ถูกต้องแล้ว ตัวเลือกข้อ 2 ควรเขียนว่า "พ่อแม่คงต้องสนับสนุนลูกเพื่อให้ประสบความสำเร็จ" ตัวเลือกข้อ 3 ควรเขียนว่า "แม้ไม่มีหลักฐานมาประกอบ การพูดโน้มน้าวก็พอจะเชื่อถือได้" ตัวเลือกข้อ 4 ควรเขียนว่า "ตามรายทางยุวมัคคุเทศก์สามารถอธิบายเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรตามรายทางอย่างน่าสนใจ"                                                  
                                                                                                                               
5. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม
 "(1) เป้าหมายของโครงการบ้านมั่นคง คือ การแก้ปัญหาชุมชนแออัดอย่างยั่งยืน/ (2) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหากันเอง/ (3) การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การสร้างบ้านให้เท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและรับผลแห่งการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น สร้างบ้านตามแบบที่ชุมชนกำหนดเอง มีระบบกองทุนภายในกลุ่มออมทรัพย์/ (4) โครงการแล้วเสร็จเมื่อใด ชุมชนก็จะมีแต่ความสะดวก ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี"
ผู้กล่าวข้อความใช้กลวิธีใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
1.แสดงให้ประจักษ์ถึงข้อเท็จจริง                         2.แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือ   
3.แสดงให้ประจักษ์ถึงข้อดีเพียงด้านเดียว            4.แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุและผล    
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 4 แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุและผล เช่น จากข้อความ "การแก้ปัญหาไม่ใช่การสร้างบ้านให้เท่านั้น และรับผลแห่งการพัฒนาอย่างครบวงจร" จะเห็นว่าข้อความเป็นเหตุและเป็นผลกัน  
 
6. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเริ่มจากภาษาระดับทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการและกันเอง
ก. ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงอ้วน สาเหตุที่คนมักนึกไม่ถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ
ข. ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังจะตายไวเสียด้วย
ค. การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่
ง. การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้น เราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 
1.ง., ก., ค. และ ข              2.ค., ก., ข. และ ง.                3.ค., ง., ก. และ ข.              4.ง., ก., ข. และ ค.   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย คำตอบที่ 3 ค. ภาษาทางการ (ภาษาเขียน) ง. ภาษากึ่งทางการ มีคำว่า “วิธีง่ายๆ” เป็นภาษาพูด ก. ภาษาไม่เป็นทางการ มีคำว่า “มักนึกไม่ถึง ลูกกินเหลือ” ข. ภาษากันเอง มีคำว่า “พุงพลุ้ย พะโล้” 
 
 7. ข้อใดใช้ภาษากระชับ 
1.เคล็ดลับในการทำแกงส้มไม่ให้มีกลิ่นคาวคือต้องใส่ปลาในแกงขณะที่น้ำแกงกำลังเดือด   
2.นำพริกใส่ครก โขลกเบาๆ พอให้เม็ดพริกแตกไม่ต้องให้ละเอียดมาก   
3.มีผู้กล่าวว่าคนที่กินผักกินปลาเป็นประจำจะไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ    
4.นำเนื้อหมูสับใส่ครกตำคลุกรวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย คำตอบที่ 3 ใช้ภาษากระชับ อ่านแล้วรู้เรื่องไม่มีคำฟุ่มเฟือย คือ มีผู้กล่าวว่าคนที่กินผักกินปลาเป็นประจำจะไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ เป็นการเน้นคำว่า “ กิน” คำตอบที่ 1 มีคำว่า แกง ถึง 3 แห่ง แกงส้ม ใส่ปลาในแกง น้ำแกง ใช้ว่า ใส่ปลาในน้ำแกงเลยจะดีกว่า คำตอบที่ 2 โขลกเบาๆ กับ ไม่ต้องให้ละเอียดมาก ความหมายเดียวกัน คำตอบที่ 4 ใส่ครก ตำคลุกรวม ใช้คำฟุ่มเฟือย       
 
 8. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
"การอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์ เพราะคนฉลาดย่อม
แสวงหาความสุขได้ แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์ มองในมุมกลับ คนโง่ย่อมประสบความทุกข์ แม้ในเรื่องที่น่าจะสุข" 
1.เสนอให้เปลี่ยนมุมมอง     2.สอนให้เลือกคบคน     3. แนะให้หาความสุข    4.  เตือนให้รู้จักปรับตัว   
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย คำตอบที่ 2 สอนให้เลือกคบคน สังเกตจากคำว่า "อยู่ใกล้คนฉลาด, อยู่ร่วมกับคนโง่" เป็นเจตนาของผู้เขียนว่าควรเลือกคบคน 
 
9. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้
 "ฉับฉวยชกฉกช้ำ  ฉุบฉับ" 
1.ชกอย่างฉวยโอกาส             2.ชกอย่างรวดเร็ว            3.ชกอย่างคล่องแคล่ว        4.ชกอย่างเมามัน   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย คำตอบที่ 4 ชกอย่างเมามัน ไม่ใช่ความหมายนี้คำตอบที่ 1 ชกฉวยโอกาส มีคำว่า “ฉับฉวยชก”คำตอบที่ 2 ชกอย่างรวดเร็ว มีคำว่า “ชกฉกช้ำ” คำตอบที่ 3 ชกอย่างคล่องแคล่ว มีคำว่า “ฉุบฉับ” 
กลอนแปดธรรมดา เคล็ดลับการทำข้อสอบอนุกรม,เฉลยข้อสอบ ภาค ก,เฉลยข้อสอบ กพ,เทคนิคการทำข้อสอบ กพ
เข้าชม : 494003    [ ขึ้นบน ]


คลังข้อสอบครู กศน. 15 อันดับล่าสุด

      แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ 23 / ส.ค. / 2560
      แชร์ด่วน! แจกฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี2560 จำนวน 417ข้อ+เฉลยครบทุกข้อ 23 / ส.ค. / 2560
      แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น #ฟรี (พร้อมเฉลย) ใช้ได้ทุกตำแหน่ง 21 / ส.ค. / 2560
      แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3ชุด 100 ข้อ พร้อมเฉลย 23 / ก.ย. / 2558
      ข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 23 / ก.ย. / 2558
      กฎหมายการศึกษา 500 ข้อ + เฉลย 16 / ก.ย. / 2558
      ความรู้ความสามารถทั่วไป 117 ข้อ พร้อมเฉลย 16 / ก.ย. / 2558
      แนวข้อสอบวิชาเอก 15 / ก.ย. / 2558
      วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 14 / ก.ย. / 2558
      วิชากฏหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ กว่า 200 ข้อ + เฉลย 14 / ก.ย. / 2558
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 123 ข้อ 14 / ก.ย. / 2558
      แนวข้อสอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 14 / ก.ย. / 2558
      สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 56 แผ่น 14 / ก.ย. / 2558
      แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาชีพครู จำนวน 150 ข้อ+เฉลย 14 / ก.ย. / 2558
      สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 79 แผ่น 14 / ก.ย. / 2558  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกไม่ต้องกรอก
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ Webmasterเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ
แชร์ด่วน! แจกฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี2560 จำนวน 417ข้อ+เฉลยครบทุกข้อ
แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น #ฟรี (พร้อมเฉลย) ใช้ได้ทุกตำแหน่ง
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code